Jesteś tutaj

Zakończone projekty

09/12/2018 - 23:31

Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 roku.

Kierownik i redaktor naukowy:prof. dr hab. Urszula Augustyniak
Sekretarz grantu: dr Maciej Radomski
Grant NPRH:nr 0056/NPRH2/H11/81/2013 na lata 2013-018, zrealizowany.
Cele i założenia:
Celem projektu było zapoczątkowanie serii źródłowej obejmującej testamenty mieszkańców miast z terenów całej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 
Początkową cezurę chronologiczną wyznaczała zachowana baza źródłowa, cezurą końcową jest rok 1795. 

08/12/2018 - 02:21

Kulturowy palimpsest. Dzieje greckiego mitu Likurga, króla Edonów, od Homera do Eustacjusza

Kim był Likurg? Tego pytania najczęściej nie zadają sobie czytelnicy Wergiliusza i Owidiusza. Ot, kolejne z serii imion zapomnianych bohaterów, o których nie trzeba wiedzieć więcej, niż zawiera krótki przypis. „Król Edonów (czyli kogo? Trackiego plemienia), który został ukarany przez bogów za to, że chciał przegnać Dionizosa”. Fakt, że najbardziej „klasyczni” spośród rzymskich poetów kilkakrotnie wzmiankują Likurga, nigdy nie wdając się w obszerne wyjaśnienia, powinien nam uzmysłowić, że starożytni odbiorcy dzieł doskonale wiedzieli, o kogo chodzi.

07/02/2018 - 11:32

Family variation in historic Europe: patterns, causes, and implications for European developmental inequalities, 1700-1918

This research is funded by the National Science Centre, Poland (POLONEZ fellowship UMO- 2016/23/P/HS3/03984). This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No. 665778.
 

16/02/2016 - 02:47

Symmachia spartańska w VI-V w. p.n.e.

Tłumaczenie na język angielski i publikacja książki dr. hab. Aleksandra Wolickiego pt. "​Symmachia spartańska w VI-V w. p.n.e."
19/06/2015 - 01:31

Ruchy przebudzenia religijnego w XIX-wiecznej Skandynawii: luteranizm ludowy i jego znaczenie w procesie modernizacji

W XIX wieku protestancką Skandynawię ogarnął ludowy i masowy ruch kaznodziejski. Luteranizm ludowy był sprzeciwem i świecką alternatywą wobec państwowego Kościoła i narzucanych przez państwo interpretacji wiary,  stąd często nazywa się go – nie całkiem słusznie – II Reformacją. Pod względem ideowym geneza ruchów kaznodziejskich związana jest z  pietyzmem, ważnym ruchem odnowy wewnątrz Kościołów protestanckich na przełomie XVII i XVIII wieku, zwłaszcza luterańskich. Łączy się także z herrnhutyzmem, który wywodził się ruchu braci czeskich.

18/06/2015 - 16:47

Miasto Rzym za pierwszych królów: próba rekonstrukcji. Tradycja literacka i materiał archeologiczny

Tytuł grantu: Miasto Rzym za pierwszych królów: próba rekonstrukcji. Tradycja literacka i materiał archeologiczny. 

Grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (grant 2013/09/B/HS3/00615).

18/06/2015 - 16:38

Oświata i szkolnictwo na wsi w II Rzeczypospolitej

Grant realizowany od 2014 roku przez cztery lata.
Gromadzone są wszelkie obecnie dostępne informacje źródłowe o oświacie pozaszkolnej i szkolnej na terenie państwa polskiego w okresie 1918 – 1939.  Przeprowadzana jest kwerenda w spuściznach archiwalnych: instytucji oświatowych, organów centralnej administracji państwowej ( w tym ministerstwa rolnictwa) i terenowej, parlamentu, partii politycznych, organizacji społecznych, osób prywatnych.
Kwerenda dotyczy prasy i źródeł drukowanych z okresu międzywojennego.   

17/06/2015 - 01:04

Między konfliktem a koegzystencją. Natal i Zululand w latach 1836-1848

Celem niniejszego projektu badawczego, są studia nad relacjami pomiędzy różnymi grupami etnicznymi i rasowymi zamieszkującymi Zululand i Natal w latach 30-tych i 40-tych XIX wieku. A więc stosunki pomiędzy szeregiem społeczności afrykańskich, z królestwem Zulusów na czele, społecznościami burskimi, które w wyniku migracji (Wielki Trek) osiedliły się w południowoafrykańskim interiorze, w tym w Natalu a wreszcie Brytyjczykami, a przede wszystkim brytyjską administracja kolonialną. Chronologiczny rdzeń projektu wyznaczają lata 1836-1848.

05/03/2015 - 00:44

Andrzej Frycz Modrzewski. Późny humanizm a reformacja w Rzeczypospolitej XVI w.

Projekt NCN Opus nr 2013/09/B/HS3/00604 (III 2014 - III 2017)

25/02/2014 - 19:59

Tłumaczenie na niemiecki i publikacja książki Macieja Ptaszyńskiego Narodziny zawodu. Duchowni luterańscy i proces budowania konfesji w Księstwach Pomorskich XVI/XVII w.

Tłumaczenie na niemiecki i publikacja książki Macieja Ptaszyńskiego Narodziny zawodu. Duchowni luterańscy i proces budowania konfesji w Księstwach Pomorskich XVI/XVII w., Warszawa 2011, Wydawnictwo naukowe Semper, ss. 506

Strony