Jesteś tutaj

Studia dzienne licencjackie Historia i kultura Żydów

 Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na studia dzienne licencjackie znajdują się w systemie IRK https://irk.uw.edu.pl/

UWAGA!
W związku z epidemią wszystkie terminy rekrutacji na I stopień studiów uległy zmianie. Prosimy o śledzenie informacji w systemie IRK.

Dokumenty wymagane od kandydatów zakwalifikowanych na stacjonarne studia równoległe pierwszego stopnia w Instytucie Historycznym UW:


Termin rejestracji:
Termin ogłoszenia wyników:
Termin składania dokumentów:
 

UWAGA!
Podpisane dokumenty mogą być składane przez osobę inną niż kandydat.
Dokumenty może odebrać kandydat bądź osoba upoważniona notarialnie.

 

Studia te oferują kształcenie o charakterze ogólnohumanistycznym, ze szczególnym naciskiem na poznawanie, badanie i opisywanie dziejów i kultury Żydów polskich. Studenci zdobywają szeroką wiedzę merytoryczną oraz podstawowe umiejętności interdyscyplinarnego warsztatu badawczego, powiązanego z różnymi dyscyplinami nauki, takimi jak historia, literaturoznawstwo czy kulturoznawstwo. Zdobywają kompetencje w zakresie znajomości języka jidysz i hebrajskiego. Potencjał naukowy Instytutu Historycznego – minimum kadrowe oraz dostępne dla studentów zbiory biblioteki – zapewniają pełną realizację efektów kształcenia. Studia judaistyczne przygotowują absolwentów do podjęcia studiów judaistycznych II stopnia, a także do dalszego kształcenia się na kierunkach humanistycznych i społecznych oraz do pracy zawodowej w rozmaitych instytucjach kultury, takich jak muzea, fundacje, organizacje społeczne czy samorządowe, w obszarze edukacji oraz w administracji. Uzyskane w czasie studiów wiedza i umiejętności dają także możliwość (po odpowiednim uzupełnieniu stosownymi kursami i szkoleniami) realizacji swoich pasji w szeroko rozumianej branży turystycznej i rozrywkowej. Studia judaistyczne prowadzone w Instytucie Historycznym UW, poprzez szczególne przywiązywanie uwagi do spraw tolerancji, wielokulturowości, poszanowania dla różnych postaw religijnych i światopoglądowych, doskonale przygotowują pracowników dla instytucji, w których wymagana jest praca w środowisku multietnicznym, wielojęzykowym i zróżnicowanym kulturowo. W podjęciu pracy zawodowej przydatne z pewnością będą przewidziane w programie studiów praktyki zawodowe w instytucjach zajmujących się kulturą, sztuką i historią Żydów.